Privātuma politika

Pēdējo reizi atjaunināts: 2022. gada 30. jūnijā

Šajā Privātuma politikā (Privātuma politika) mēs turpmāk norādām informāciju par to, kā SIA „Tegra Latvia“, reģistrācijas numurs 40003592020, reģistrētā adrese: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, Latvija (Datu pārzinis), apstrādās jūsu personas datus vietnē: https://www.tegralatvia.lv un savās aktivitātēs.

Jūs varat sazināties ar Datu pārzini, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju:

Tālrunis: +(371) 67393138
E-pasta adrese: tegra@tegra.lv
Adrese: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, Latvija

Kādus jūsu personas datus mēs apstrādājam?

Mērķis

Personas dati

Juridiskais pamats

Uzglabāšanas laiks

Var tikt nodoti tālāk

Mūsu līgumu slēgšanai un izpildei ar juridiskām personām

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, korespondences saturs, citi līgumā ietvertie rekvizīti

Likumīga interese veikt darbības

Desmit gadi pēc līguma termiņa beigām

Nevienam

Līgumu slēgšanai un izpildei ar fiziskām personām

Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, e-pasta adrese

Līgums

Desmit gadi pēc līguma termiņa beigām

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji

Komunikācijai ar vietnes apmeklētājiem

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese

Likumīga interese kvalitātes nodrošināšanai

Vienu gadu pēc pieprasījuma apmierināšanas

Tiešajam mārketingam (lai izsūtītu vēstules/ ielūgumus uz pasākumiem, piedāvātu līdzīgas preces/ pakalpojumus)

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs

Piekrišana

Divi gadi pēc piekrišanas saņemšanas

Vēstuļu izsūtīšanas risinājumi

Likumīga interese piedāvāt līdzīgas preces vai pakalpo-jumus klientiem

Divi gadi pēc tam, kad prece vai pakalpojums ir iegādāts

Sociālo mediju kontu pārvaldīšanai

Unikālais ID, IP adrese, informācija par datu nesēju

Piekrišana/likumīga interese saziņai ar klientiem

Kamēr vietnes apmeklētāji ir šādu mediju kontu sekotāji

Sociālie mediji (kopīgie pārziņi)

Kā jūsu personas dati tiek apstrādāti sociālo mediju vietnēs?

Informāciju, kas mums paziņota, apmeklējot mūsu sociālo mediju vietnes (tostarp paziņojumus, pogu “Patīk” un “Sekot” izmantošanu vai citu saziņu), mēs pārvaldīsim kopā ar sociālo mediju pārvaldniekiem kā kopīgiem pārziņiem.

Pašlaik mēs uzturam šādus sociālo mediju kontus:

Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā tiek izmantoti jūsu personas dati, lūdzam, iepazīstieties ar trešās puses privātuma politiku un tieši sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Kam mēs varam nodot jūsu personas datus?

Mēs varam nodot informāciju par Jums saviem darbiniekiem, aģentiem un tādiem pakalpojumu sniedzējiem kā parādu administrēšanas/piedziņas uzņēmumi vai uzņēmumi, kas sniedz arhivēšanas pakalpojumus, kā arī juridisko/mārketinga/IT pakalpojumu sniedzējiem vai apakšuzņēmējiem, ja tas ir pamatoti nepieciešams šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem.

Turklāt mēs varam izpaust jūsu personas informāciju gadījumos, kad to pieprasa likums vai cenšoties aizsargāt mūsu tiesības vai intereses (tostarp gadījumos, kad jūsu personas dati tiek nodoti citiem parādu piedziņas nolūkos), kā arī tad, ja plānojat pārdot daļu uzņēmuma komercdarbības vai aktīvu, vai reorganizēt uzņēmumu (un šādu procesu laikā) mūs lūdz izpaust jūsu personas datus jebkuram (potenciālajam) šāda uzņēmuma vai aktīvu pircējam vai citiem reorganizācijas dalībniekiem.

Kā tiks apstrādāti jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), Latvijas Republikas likumu par personas datu tiesisko aizsardzību un citām juridiskajām prasībām. Nosakot personas datu apstrādes pasākumus un veicot šādu apstrādi, Datu pārzinim jāīsteno atbilstoši normatīvajos aktos paredzētie tehniskie un organizatoriski pasākumi personas datu aizsardzībai pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, sabojāšanu, grozīšanu, nozaudēšanu, izpaušanu vai jebkāda cita veida nelikumīgu datu apstrādi un jāveic atbilstoši pasākumi, ņemot vērā riskus, kas saistīti ar šādu personas datu izmantošanu.

Kādas ir jūsu tiesības?

Lūdzam iepazīties ar zemāk norādīto informāciju par Jūsu tiesībām saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, ko veic Datu pārzinis, un par to, kā šādas tiesības var tikt izmantotas. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par savām tiesībām vai vēlaties tās izmantot, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pasta adresi, kas norādīta šajā Privātuma politikā.

  • Jūs varat sazināties ar mums jebkurā laikā, lai jautātu, vai mēs apstrādājam kādus no Jūsu personas datiem. Ja mēs jebkādā veidā uzglabājam vai izmantojam Jūsu personas datus, Jums ir tiesības piekļūt šiem datiem. Lai Jūs varētu izmantot šādas tiesības, lūdzam nosūtīt mums rakstisku pieprasījumu uz šajā Privātuma politikā norādīto e-pasta adresi. Mēs varam lūgt jūs apstiprināt savu identitāti, lai jūsu pieprasījums tiktu izpildīts. Iesniedzot šādu pieprasījumu, lūdzam ievērot saprātīguma un godprātības principus.
  • Ja Jūs esat piekritis Jūsu personas datu apstrādei, jūs jebkurā laikā varat atsaukt šādu piekrišanu, nosūtot mums e-pasta vēstuli uz šajā Privātuma politikā norādīto e-pasta adresi.
  • Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu visas neprecizitātes Jūsu personas datos. Tādā gadījumā mēs varam lūgt Jūs apstiprināt laboto informāciju.
  • Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus. Šīs tiesības var tikt īstenotas VDAR 17. pantā aprakstītajos gadījumos.
  • Jums ir tiesības pieprasīt mums ierobežot/atturēties no Jūsu personas datu apstrādes
  • Jums ir tiesības uz datu pārnesi, ja šādu datu apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem un mēs esam ieguvuši no Jums šādus datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai līguma noslēgšanas nolūkā. Ja izvēlaties izmantot šīs tiesības, mēs pēc Jūsu pieprasījuma nosūtīsim Jūsu iesniegto datu kopiju.
  • Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 21. pantu.

Kā Jūs varat izmantot savas tiesības?

Lai īstenotu savas tiesības, Jūs varat rakstiskā veidā iesniegt mums pieprasījumus, sūdzības vai pretenzijas, izmantojot šajā Privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju.

Mēs atbildēsim uz Jūsu pieprasījumu, sūdzību vai pretenziju rakstiski saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un darīsim visu iespējamo, lai sniegtu Jums nepieciešamo informāciju pēc iespējas īsākā laikā, bet nekādā gadījumā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas.

Ja, saņemot Jūsu pieprasījumu, sūdzību vai pretenziju, mums rodas šaubas par Jūsu identitāti, mēs varam lūgt pieteikuma iesniedzēju uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Sūdzības

Ja uzskatāt, ka ir tikušas un/vai var tikt pārkāptas Jūsu kā datu subjekta tiesības, lūdzam nekavējoties sazināties ar mums pa e-pasta adresi, kas norādīta šajā Privātuma politikā. Apliecinām, ka pēc Jūsu sūdzības saņemšanas mēs saprātīgā termiņā informēsim Jūs par sūdzības izmeklēšanas gaitu un vēlāk par tās iznākumu. Ja Jūs neapmierina šāds izmeklēšanas rezultāts, varat vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē – Valsts Datu aizsardzības inspekcijā (https://www.dvi.gov.lv/).

Atbildība

Jūs esat atbildīgs par to, lai Jūsu sniegtā informācija būtu precīza, pareiza un pilnīga. Jums nekavējoties jāpaziņo mums pa e-pastu, ja Jūsu iesniegtajos datos tiek veiktas izmaiņas. Tāpēc mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka Jūs nesniedzāt pareizus vai pilnīgus personas datus vai nesniedzat mums paziņojumu par izmaiņām šajos datos.

Šī privātuma politika pēdējo reizi tika atjaunināta 2022. gada 30. jūnijā.

Šo Privātuma politiku ir izveidojis Glimstedt dokas. Glimstedt advokātu birojam pieder autortiesības uz tās tekstu, un tas ļauj SIA Tegra Latvia izmantot šo Privātuma politiku savai vietnei https://www.tegralatvia.lv/. Bez Glimstedt rakstiskas atļaujas nav atļauta šīs Privātuma politikas reproducēšana vai citāda izmantošana (ne pilnībā, ne daļēji). Informācija par visām piešķirtajām tiesībām norādīta Glimstedt dokas noteikumu 2. sadaļā.